Mobilní jeřáby – bezpečnost vždy až na prvním místě

Práce s mobilními jeřáby představuje bezpečnostní riziko nejen pro osoby, které zajišťují obsluhu, ale i pro všechny pracovníky, kteří se zdržují v prostoru, kde zvedací zařízení manipuluje s těžkými břemeny. V článku jsme pro Vás sepsali požadavky, které jsou kladeny na společnost, která s jeřáby pracuje i na osobu, která zajišťuje BOZP a obsluhu stroje. Dozvíte se také, kým je zajištěna kontrola technického stavu jeřábů a jak často probíhá.

Řízení provozu mobilních jeřábů v podnicích

Každému podniku, který má ve svém provozu byť jen jeden stroj, ukládá zákon povinnost vypracovat systém, který bude zajišťovat bezpečnost práce. Vytvořený systém musí všichni členové podniku následovat při kterékoliv činnosti s jeřábem.

Zaměstnavatel pověří jednoho z pracovníků, který bude odpovídat za realizaci a aktuálnost celého systému. Pověřená osoba musí mít k výkonu takové činnosti potřebné zkušenosti a musí být důkladně proškolena.

Obsah systému bezpečné práce

 • Upřesnění, kdo je pověřenou osobou, která je kompetentní k tomu zastavit provoz, pokud by měla podezření na ohrožení bezpečnosti práce.
 • Popis všech jeřábů, jejich příslušenství a specifikace jejich účelu.
 • Zajištění bezpečnosti obsluhy a dalších pracovníků včetně jejich řádného proškolení.
 • Vymezení a dodržování termínů kontrol technického stavu stroje, revizí a revizních zkoušek a dalších prohlídek a inspekcí, jejichž termíny určuje stát.
 • Vedení veškeré dokumentace a dokumentů ke všem zvedacím zařízením.
 • Zajištění dozoru nad dodržováním pravidel BOZP.
 • Přehled příkazů a zákazů pro obsluhu a další pracovníky včetně opatření pro snížení bezpečnostních rizik.
 • Specifikace požadavků týkající se provozu – příprava stanoviště před prací, montáž i demontáž a nutná údržba.

Za dodržování všech výše zmíněných bodů je odpovědná pověřená osoba.

Požadavky na obsluhu stroje

Obsluhou je myšlen jeřábník a vazač břemen. Může se jednat o dvě osoby, kdy každá z nich vykonává jednu z činností, nebo může obě činnosti vykonávat jeden pracovník.

 • Obsluhou může být pověřena pouze duševně i tělesně způsobilá osoba starší 18 let.
 • Osoba musí být držitelem průkazu jeřábníka a vazače.
 • Při práci musí následovat pokyny zaměstnavatele a nařízení vycházející z podnikového systému bezpečnosti práce.
 • Obsluha jeřábu přebírá odpovědnost za přepravu břemen a musí být fyzicky způsobilá k jejich manipulaci.
 • Během práce musí používat ochranné prostředky.
 • Jeřábník nese odpovědnost za provoz jeřábu. Ovládá ho z kabiny, nebo dálkovým ovladačem. Zajišťuje přepravu břemen.
 • Vazač zodpovídá za správné uvázání břemene na jeřáb, ke kterému se používají různé vázací prostředky s odlišnou maximální nosností.

Kontrola technického stavu zvedacího zařízení

Interní kontrola

 • Je prováděna jeřábníkem každý den před uvedením stroje do provozu.
 • Zjišťuje se při ní funkčnost všech parametrů.
 • Minimálně jednou za 3 měsíce projde stroj inspekcí pracovníka údržby.
 • Metody inspekce
  • Vizuální kontrola
  • Zkouška spínačů, ovladačů a indikátoru pohybů i nosností

Státem řízená kontrola

 • Je prováděna oprávněnou osobou, kterou určuje stát.
 • Lhůty jednotlivých revizí a revizních zkoušek se řídí dle konkrétní skupiny stroje, která je dána výrobcem.

Podívejte se na repliku středověkého jeřábu.

Vzhledem k vysokým bezpečnostním rizikům je zavedeno množství legislativních předpisů, které vymezují požadavky na provoz zvedacích zařízení. Jedná se o různé zákony, vyhlášky, normy a nařízení vlády. V tomto článku jsme se zaměřili na řízení provozu a obsah systému bezpečnosti práce. Zmínili jsme se také o požadavcích na obsluhu strojů a kontrolách, které jsou v pravidelných intervalech prováděny. Průběh přepravy stojanového jeřábu.

Jak byste postupovali při výběru odpovědné osoby, která by ve Vašem podniku nesla odpovědnost za vyhotovení a aktualizaci systému bezpečnosti práce?loading...